Beleidsplan 2019-2023

BELEIDSPLAN 2019-2023

  1. Looptijd

Het onderhavige beleidsplan is bedoeld voor de periode van 2019 tot en met 2023. Het jaar 2022 is het jaar waarin de Muziekvereniging haar 100 jarig bestaan viert en de hieronder genoemde plannen zijn primair bedoeld als ondersteuning bij de viering van dit jubileum.

  1. Missie

De missie van de Stichting is geformuleerd in de statuten als volgt:

“het promoten, stimuleren, ontwikkelen, bevorderen, faciliteren, ondersteunen en in stand houden van het op kwalitatief hoog niveau beoefenen en uitvoeren van muzikale podiumkunst in het algemeen, meer speciaal in de regio Purmerend en Omstreken en in het bijzonder door de te Purmerend gevestigde Muziekvereniging Stedelijk Orkest.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Een eventueel liquidatiesaldo zal altijd worden aangewend en besteed aan het hiervoor beschreven doel.

  1. Ambitie

De ambitie van de Stichting is het actief participeren in de voornemens die het Bestuur van de Muziekvereniging  Stedelijk Orkest heeft voor haar jubileumjaar, zijnde het jaar 2022, en de voorbereidingen daarvoor. Ook na 2022 zal de Stichting blijven werken aan het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van de groep van “Vrienden” van Stedelijk Orkest Purmerend.

  1. Uitvoering van werkzaamheden

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door een reeks diverse vormen van fondsenwerving te initiëren, te stimuleren, te organiseren en te coördineren op het gebied van muzikale podiumkunst speciaal ten behoeve van Muziekvereniging Stedelijk Orkest.

De fondsenwerving activiteiten richten zich zowel op particulieren als op bedrijven, instellingen, overheden en speciaal daartoe bestaande fondsen.

Ingezamelde gelden zullen worden bestemd aan een of meerdere projecten na een daartoe onderbouwd  gedaan verzoek door het Bestuur van de Muziekvereniging Stedelijk Orkest.

  1. Kosten van de Stichting

Kosten die de Stichting zal maken zullen beperkt zijn tot vergaderkosten en – indien noodzakelijk – vergoeding van reiskosten. Er zal geen vergoeding worden betaald aan de bestuursleden van de Stichting. Kosten die verband houden met het werven van fondsen – te denken valt aan communicatiekosten als flyers, juridische of notariële kosten in geval van schenkingen, consumpties voor (potentiele) donateurs, e.d. – zullen worden verrekend met de Muziekvereniging en niet ten laste van de Stichting komen.

Aldus opgesteld en besloten

Purmerend, 31 januari 2020

© 2021-2023 Stedelijk Orkest Purmerend